ขับเคลื่อนการใช้ E-Mobility อย่างยั่งยืน ด้วยบริการ Mobility-as-a-Service (MaaS) จาก บ้านปู เน็กซ์

เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย

การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) คือ การใช้พลังงานสะอาดเข้ามามีส่วนสำคัญในโลกของยานยนต์ เป็นการใช้ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะ ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

การใช้ E-Mobility อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เกิด ‘โซลูชันฉลาดใช้’ หนึ่งใน ‘โซลูชันพลังงานฉลาด’ จาก บ้านปู เน็กซ์ ซึ่งได้มีการพัฒนาบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) ที่สามารถออกแบบบริการยานพาหนะไฟฟ้าได้ครอบคลุมการเดินทางทุกรูปแบบ ทั้งทางบก และทางน้ำ ตามความต้องการ และตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้ากลุ่มธุรกิจหลายประเภท รวมถึงมีบริการหลังการขาย โดยได้นำเทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์มมาผสานเข้ากับบริการด้านการเดินทาง และขนส่ง เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถเรียกใช้และวางแผนการเดินทางแต่ละครั้งได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) จาก บ้านปู เน็กซ์ ประกอบด้วย

  • Mobility Sharing บริการเช่ายานพาหนะ และรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน HAUP ตอบโจทย์เทรนด์ Sharing economy หรือการ “เช่าใช้” ที่จะกลายเป็นธุรกิจหลักของโลกแทนธุรกิจ “ซื้อใช้”ในอนาคต
  • Ride Sharing บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี รถโดยสารแบบออนดีมานต์ แชร์การเดินทางกับผู้อื่นที่ไปทางเดียวกัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเดินทาง ผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi
  • Fleet & Charger Management การบริหารจัดการยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างดีที่สุด

บ้านปู เน็กซ์ มุ่งหน้าขับเคลื่อน E-Mobility ด้วยบริการ Mobility As a Service (MaaS) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรธุรกิจ และผู้บริโภคได้ใช้ และเข้าถึงการเดินทาง และขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 ด้านของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทย โดยคนไทยทุกคนสามารถเริ่มใช้ยานพาหนะไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยบริการ “เช่าใช้” แทนการ “ซื้อใช้” อย่าง Mobility Sharing หรือจะใช้บริการรถโดยสารออนดีมานต์อย่าง Ride sharing ร่วมแบ่งปันการเดินทางกับผู้อื่น ทางเดียวกันไปด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาการเดินทาง ควบคู่ไปกับส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภทอย่างยั่งยืน