40 ปีพลังงาน ความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้พัฒนาธุรกิจพลังงานให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งวิวัฒนาการของพลังงานส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอารยธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะพลังงานเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานเกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีพลังงานในแต่ละยุคสมัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

การใช้พลังงานเมื่อ 40 ปีก่อน
เมื่อ 40 ปีก่อนหน้านี้ เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก เนื่องจากสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตต่ำ จึงถูกนำมาใช้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า การคมนาคม

เชื้อเพลิงฟอสซิลประกอบด้วยถ่านหิน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ สามารถสกัดเป็นพลังงานได้จากการทำเหมือง เผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หรือกลั่นเป็นเชื้อเพลิง แต่เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด (Non-Renewable Energy) หากใช้อย่างต่อเนื่อง อาจไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized Energy Systems) ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งเดียวจากโรงไฟฟ้าไปยังครัวเรือนผ่านสายไฟฟ้า แม้จะสามารถใช้งานได้ดีในปัจจุบัน แต่ในพื้นที่ห่างไกลอาจประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าได้

การใช้พลังงานในปัจจุบัน
ถึงแม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังเป็นที่ต้องการในปัจจุบันเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ถือเป็นภารกิจระดับโลกเช่นกัน ขณะเดียวกัน พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เพียงพอ การใช้พลังงานในปัจจุบันจึงต้องสร้างความสมดุลควบคู่กันระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) สู่การใช้พลังงานสะอาด

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีจำกัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลาง เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม กังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

ทุกวันนี้ หลายภาคส่วนเริ่มปรับใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ด้วยการติดโซลาร์เซลล์ หรือใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพราะเป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่นวัตกรรมพลังงานสะอาดบางอย่างยังมีราคาสูง ทำให้ยังไม่เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น แบตเตอรี่

แนวโน้มการใช้พลังงานใน 40 ปีหลังจากนี้
จากรายงาน Net Zero by 2050 โดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ระบุว่า

การปรับใช้เทคโนโลยี (Digitalization) เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน ส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นจาก 29% ในปี 2020 เป็น 60% ในปี 2030 และเพิ่มถึง 90% ในปี 2050

นวัตกรรมพลังงานสะอาดจะถูกพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grids) เป็นการนำเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้า ส่งผลให้บริหารพลังงานได้เรียลไทม์และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) เช่น แบตเตอรี่มีแนวโน้มราคาถูกลง จึงทำให้ระบบโซลาร์เซลล์เข้าถึงง่ายและกระจายสู่ภาคครัวเรือนมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยานพาหนะจะใช้พลังงานไฟฟ้าโดยสมบูรณ์และพัฒนาสู่การเป็นระบบขนส่งสะอาด (Clean Transportation) ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เครื่องบินหรือเรือขนาดใหญ่ และนำระบบดิจิทัลมาใช้งาน เช่น ใช้ Big Data วิเคราะห์เส้นทาง ช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดค่าบำรุงรักษาของเครื่องยนต์

พลังงานแห่งอนาคต โดย บ้านปู เน็กซ์
แนวโน้มการเติบโตในอีกหลายศตวรรษข้างหน้าแสดงให้เห็นว่าภาคพลังงานกำลังพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับเทรนด์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่นี้ บ้านปู เน็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงถือกำเนิดขึ้น และกลายเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นสนับสนุนสังคมไร้คาร์บอนในอนาคต ผลักดันให้ธุรกิจใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ขีดจำกัด ยิ่งไปกว่านั้น ยังพร้อมนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ ๆ เพื่อเป็นพลังงานแห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคม

#BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์ #TotalSmartEnergySolutions #RenewableEnergy

อ้างอิง:

https://www.visualcapitalist.com/sp/visualizing-the-past-and-future-of-energy-transitions/

https://www.carboncollective.co/sustainable-investing/fossil-fuels

https://blog.pttexpresso.com/smart-grid/

https://www.egat.co.th/home/renewables/

https://www.sdgmove.com/2021/08/07/sdg-vocab-44-climate-change-mitigation/

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050