โซลูชันพลังงานสะอาดจาก บ้านปู เน็กซ์: จากโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไร้คาร์บอน

ระบบโครงสร้างพื้นฐานคือ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ ชุมชน หรือภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับระบบด้านพลังงาน การขนส่ง และการจัดการขยะ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ช่วยให้องค์ประกอบเหล่านี้เชื่อมต่อและขยายเครือข่ายได้อย่างกว้างไกล ทำให้คำว่า “สังคม” ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศเท่านั้น แต่คือชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน อาจกล่าวได้ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นและระดับโลก หรือเป็นการผนึกความร่วมมือกัน

ปัจจุบัน มีการเรียกร้องให้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ Net-Zero ในหลากหลายมิติ ซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานก็มุ่งปรับเปลี่ยนให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพราะระบบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาความเจริญด้านอื่น ๆ บ้านปู เน็กซ์ ได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อเป้าหมาย Net-Zero โดยเราจะสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมาร์ทยิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร (Total Solutions) และร่วมพัฒนาสังคมเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนทั้งในวันนี้และในอนาคต

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

พลังงาน เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคครัวเรือน การเดินทาง หรือระบบเครือข่ายต่าง ๆ สำหรับองค์กรธุรกิจ ไฟฟ้าคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานทั้งในภาคการผลิตและบริการ และเนื่องจากทุกคนกำลังให้ความสนใจเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จึงเกิดกระแสความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเทรนด์นี้ยังสร้างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการลดการปล่อย CO2 ในภาคพลังงาน (Decarbonization) อีกด้วย

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลัก Decarbonization โดยนำเสนอระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ระบบโซลาร์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ลอยน้ำ พร้อมผสานระบบเหล่านี้เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยเรามุ่งขยายกำลังผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการสำคัญหลายแห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก ทั้งในเวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

การเดินทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน บ้านปู เน็กซ์ มุ่งขับเคลื่อนการเดินทางวิถีใหม่ผ่านการเดินทางด้วยระบบไฟฟ้า (e-Mobility) เราร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ผ่านการให้บริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility as A Service (MaaS) ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งการบริหารการเดินทางและขนส่ง (Fleet Management), บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน HAUP, บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ในรูปแบบไรด์ แชร์ริ่ง, แพลตฟอร์มสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า Evolt และบริการหลังการขายผ่าน Beyond Green ซึ่งบริการ MaaS ช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่ ๆ ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคน ด้วยคุณภาพอากาศที่ดีจากการลดการปล่อย CO2

การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitalization) เป็นหนึ่งในเทรนด์ด้านพลังงาน 3Ds และถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดของเรา เทคโนโลยีทันสมัยถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้เข้าถึงทุกบริการผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งการเดินทางแบบ On-Demand หรือเรียกใช้ได้ตามความต้องการ จะเข้ามามีส่วนสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและผลักดันสังคมไร้คาร์บอน

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ

การกำจัดขยะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้น หลาย ๆ องค์กรจึงนำกลยุทธ์ด้านการจัดการขยะมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่คำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงนำดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับจัดการขยะจากพันธมิตร มาสนับสนุนผู้ประกอบการในการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม และยังเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ธุรกิจอีกด้วย ในที่สุดการดำเนินธุรกิจผ่านการร่วมมือดังกล่าวได้กลายเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และมีส่วนสำคัญในการปลดล็อคสังคมคาร์บอนต่ำด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เห็นได้ว่า โซลูชันพลังงานสะอาดของบ้านปู เน็กซ์ ช่วยสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอันจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนในอนาคต เราจะเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อสร้างอนาคตที่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพันธมิตรและคนในสังคม พร้อมสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม โดยเราหวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนไปด้วยกัน