บ้านปู อินฟิเนอร์จีติดตั้งระบบโซลาร์แก่ 13 โรงเรียนขาดแคลนไฟฟ้า จังหวัดตาก สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับเยาวชนด้วยพลังงานสะอาด

ด้วยตระหนักดีว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก จึงได้ริเริ่ม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “Light & Learn” ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จ.ตากทั้ง 13 โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางบ้านปู อินฟิเนอร์จี ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ เพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ ให้มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งทางบริษัทยังมอบและติดตั้งจานดาวเทียมและโทรทัศน์ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นสื่อในการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 37 โรงเรียน

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “บ้านปู อินฟิเนอร์จี คำนึงถึงบทบาทสำคัญของพลังงานในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสานต่อโครงการ Light & Learn เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน พร้อมมอบแสงสว่างให้กับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งหวังจะให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ผ่านนวัตกรรมด้านพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ทั้งนี้ ในอนาคตเราจะเดินหน้าสานต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน”

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ส่งมอบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “Light & Learn” ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาทั้ง 13 โรงเรียน

นายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดตาก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน. อ.ท่าสองยาง ผู้ดูแลและรับผิดชอบโรงเรียนที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาฯ กล่าวว่า “แต่เดิมโรงเรียนในสังกัดของเรามีพลังงานไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและบางโรงเรียนยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง การเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมโทรทัศน์ที่เป็นสื่อการสอนที่สำคัญ เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ และสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกล ทำให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ของสำนักงานกศน.ส่วนกลาง ประกอบการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ทีมงานจาก บ้านปู อินฟิเนอร์จี ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ให้โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 37 โรงเรียนและมีแผนที่จะขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดของเราที่ยังขาดแคลนไฟฟ้า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่องสว่างการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นางสาวลินดา คงสุขสมปอง คุณครูโรงเรียนบ้านแม่ต้อคี กล่าวว่า “ต้องขอบคุณทางบ้านปู อินฟิเนอร์จี ที่เข้ามาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ ทำให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ผ่านการดูช่องการศึกษาและสารคดีสำรวจโลกทางโทรทัศน์ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้โทรทัศน์เป็นสื่อเพื่อดำเนินการสอนเพิ่มเติมให้แก่เด็กๆ เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ของพวกเขาให้กว้างขึ้นเรียกได้ว่าการสนับสนุนของทางบ้านปู อินฟิเนอร์จีครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เด็กๆ เติบโตไปเป็นเสาหลักที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตได้”