5 สเตป ปรับธุรกิจให้สมาร์ทด้วยโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องอยู่ในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถูกนำมาใช้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจหลายแห่งต้องเผชิญกับราคาไฟฟ้าพุ่งสูงตั้งแต่ปี 2021 จากรายงานของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) มีธุรกิจมากถึง 96% กำลังประสบปัญหาค่าไฟแพง สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดแคลนทรัพยากร เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป

ในขณะเดียวกันพันธกิจ ‘Net-Zero’ที่เกิดขึ้น ทำให้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจ หลายองค์กรนำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเข้ามาใช้ดำเนินงาน พร้อมปรับตนเองเป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อเข้าร่วมเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

บ้านปู เน็กซ์ ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านพลังงาน ได้รวบรวมวิธีการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความยั่งยืน 5 ขั้นตอน เป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางสำหรับธุรกิจที่ต้องการทรานส์ฟอร์มเป็น “องค์กรที่สมาร์ทและรักษ์สิ่งแวดล้อม” ดังนี้

สเตป 1: สร้างวิสัยทัศน์องค์กรด้านความยั่งยืน
แนวคิดธุรกิจสีเขียวแบบสมาร์ทเริ่มต้นได้ด้วยการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ธุรกิจทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่าย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มปฏิบัติจริง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ (vision) เกี่ยวกับหลักความยั่งยืนขององค์กรก่อน ตั้งแต่คุณค่าที่ยึดถือไปจนถึงเป้าหมายการพัฒนา เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและขั้นตอนดำเนินงาน โดยอาจนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย สิ่งเหล่านี้จะสร้างความแข็งแรงให้องค์กรได้เติบโตต่อไป

สเตป 2: เริ่มต้นใช้พลังงานสะอาดด้วยโซลาร์รูฟท็อป
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องคำนึงถึง จากปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่ส่งผลให้ราคาการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลดลง ทำให้องค์กรหลายแห่งหันมาให้ความสนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้นเพราะเป็นการเริ่มต้นการประหยัดค่าไฟฟ้าอีกทั้งได้ใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายที่สุด

สำหรับผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาด สามารถนำ ‘โซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร’ จากบ้านปู เน็กซ์ ที่บริการครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบการเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาเสริมประสิทธิภาพทั้งในการติดตั้งระบบฯ และการให้บริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายองค์กร โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สเตป 3: ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ระบบการดำเนินงานในองค์กรจำเป็นต้องวางแผนวิธีจัดการพลังงานที่ดีด้วย เพื่อนำพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์มาใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริการติดตั้งระบบโซลาร์แบบครบวงจรจากบ้านปู เน็กซ์ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทันสมัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางระบบใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถเสริมประสิทธิภาพการใช้โซลาร์ด้วยระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ผ่านแบตเตอรี่ เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

สเตป 4: ยกระดับพลังงานสะอาดให้ครบวงจร
การพัฒนาองค์กรที่ดียังต้องสอดคล้องกับหลัก ESG ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ไม่หวังเพียงผลกำไร ในขั้นนี้ธุรกิจอาจมุ่งเน้นไปที่การลดคาร์บอน หรือสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง

นอกจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโซลูชันที่ช่วยวิเคราะห์และจัดการพลังงาน รวมถึงแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแล้วภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนองค์กรสีเขียวให้อัจฉริยะมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม e-Mobility ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกับยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการเดินทางและขนส่ง

รวมถึงการจัดการขยะอย่างถูกต้องภายใต้ระบบ Smart Waste Management คัดแยกขยะ เพิ่มอัตรารีไซเคิล ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ ที่สำคัญ การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักความยั่งยืนเช่นนี้ยังสะท้อนถึงองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ คุณค่า และความเชื่อถือจากผู้บริโภค

สเตป 5: พลังงานสะอาด เพื่อสังคมไร้คาร์บอน
เป้าหมายของการเป็น Smart Business นั้นยังหมายรวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับองค์กร สิ่งแวดล้อม และผู้คน แต่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ความตั้งมั่นที่จะดำเนินการบนพื้นฐานความยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเหล่าผู้ประกอบการ กลายเป็นต้นแบบโมเดลธุรกิจสีเขียวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจอื่น ๆ ในการดำเนินตามแนวทางของคุณ ท้ายที่สุดธุรกิจฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้คาร์บอน

บ้านปู เน็กซ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกคนที่มีความตั้งใจจะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจรที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และที่สำคัญที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตสีเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน