ดำเนินธุรกิจด้วยโซลูชันพลังงานสะอาดเดินหน้าสู่สังคมไร้คาร์บอน (Net-Zero)โอกาสเติบโตทางธุรกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

โลกร้อนคือเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด เมื่องานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Climate เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออายุขัย โดย อามิท รอย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชาห์จาลาล ในบังกลาเทศ พบว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ทำให้คนอายุสั้นลงถึงครึ่งปี ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาและส่งต่อให้คนรุ่นหลัง โดยหนึ่งในโซลูชันระยะยาวที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน คือ การหันไปใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน โดยภาคธุรกิจสามารถมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจจะเข้าใกล้ Net-Zero แล้ว ยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อปีได้อย่างมหาศาล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์องค์กรในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจอีกด้วย

Net-Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ คือเป้าหมายที่ท้าทายแต่ยังเป็นไปได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ “กำจัด” กลุ่มก๊าซที่ทำให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์, มีเทน, ไนตรัสออกไซด์, ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 37 ประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางภูมิอากาศ ซึ่งประเทศเหล่านี้ทั้งหมดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันประมาณ 90% ของทั้งโลก[1] และต้องยอมรับว่าใน 4-5 ปีที่ผ่านมาหลายองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มเดินหน้าแผน Net-Zero กันอย่างจริงจัง และตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับห่วงโซ่อุปทาน หรือหันมาใช้พลังงานสะอาดให้ได้มากที่สุด

สำหรับประเทศไทยมีเป้าหมายจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายใน พ.ศ. 2608 ดังนั้นจึงทำให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพในทุกการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้าน Net-Zero ไม่ว่า จะเป็นการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า รวมไปถึงการนำระบบจัดการขยะแบบครบวงจรมาใช้ ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ไปพร้อม ๆ กัน

บ้านปู เน็กซ์ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนให้ทุกองค์กรเตรียมพร้อมปรับตัวกับความท้าทายใหม่ ยกระดับธุรกิจให้สมาร์ท เปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้คาร์บอน โดยเริ่มจากวิเคราะห์เพื่อการเข้าใกล้ Net-Zero วางแผนและนำโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงนำดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันมาใช้มอนิเตอร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดัน Net-Zero ในทุกองค์กร และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมสร้างสังคมไร้คาร์บอน ด้วยการใช้โซลูชันพลังงานสะอาด จากบ้านปู เน็กซ์ ที่ช่วยให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน สนใจติดต่อ Call center: 02-095-6599 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.banpunext.co.th/

อ้างอิง:

  1. จากผลการประเมินขององค์กร CAT (Climate Action Tracker)
  2. https://journals.plos.org/climate/A panel data study on the effect of climate change on life expectancy
  3. https://climate.onep.go.th/th/topic/database/migation-measures/
  4. https://www.microbank.com/en/blog/p/what-is-energy-efficiency-and-why-is-it-important-for-your-company-.html?id=185
  5. https://www.graygroupintl.com/blog/energy-management

#BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์ #TotalSmartEnergySolutions #โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร #NetZeroSociety #ธุรกิจคาร์บอนต่ำ #สังคมคาร์บอนต่ำ #เป้าหมายNetZero


[1] จากผลการประเมินขององค์กร CAT (Climate Action Tracker)